PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR LEVERANTÖRSREPRESENTANTER

Personuppgiftsbehandling 

Det här meddelandet innehåller information om Volvokoncernens behandling av dina personuppgifter.

Volvokoncernen kan behandla personuppgifter om dig om du som enskild individ eller som anställd på ett företag har köpt eller hyrt en produkt eller tjänst som erbjuds av något av Volvokoncernens bolag. I detta fall ska du läsa personuppgiftspolicyn för kunder. 

Om du som enskild individ eller som anställd på ett företag har sålt eller hyrt ut en produkt eller tjänst till något av Volvokoncernens bolag kan vi behandla personuppgifter om dig. I detta fall ska du läsa personuppgiftspolicyn för leverantörer.

Om du är eller har varit förare i ett fordon eller operatör i en anläggningsmaskin som sålts eller hyrts ut av något av Volvokoncernens bolag kan vi behandla personuppgifter om dig. I detta fall ska du läsa personuppgiftspolicyn för förare.

Om du är eller har varit anställd av något av Volvokoncernens bolag eller har varit anlitad som konsult kan vi behandla personuppgifter om dig. I detta fall ska du läsa personuppgiftspolicyn för anställda eller konsulter. 

Namn och kontaktinformation till personuppgiftsansvarig och koncernens dataskyddsombud

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB och AB Volvo (”VOLVO”) för behandlingen av personuppgifter som rör dig.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Volvokoncernens personpuppgiftsombud på e-postadressen gpo.office@volvo.com eller på följande adress eller telefonnummer:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, avd. AA14100, VGHQ, 405 08 Göteborg 

+46 (0)31 66 00 00

 

VOLVO behandlar personuppgifter inom samtliga eller vissa av följande kategorier:

Kontaktinformation för leverantörsrepresentant, till exempel namn, arbetsplatsadress, e-postadress, telefonnummer

Organisationsrelaterad information, till exempel företagsnamn, befattning, arbetsplats, land

IT-relaterad information, till exempel användar-ID, lösenord, inloggningsuppgifter samt data och loggar om ditt användande av VOLVOs IT-applikationer eller IT-tjänster

Om du är enskild näringsidkare kan VOLVO även behandla:

Finansiell information, till exempel kredit- eller betalningsinformation och bankkontouppgifter.

Avtalsinformation, till exempel inköpsorder, kontrakt och andra avtal mellan dig och VOLVO

 

Rättslig grund för och syften med behandlingen

VOLVO kommer att behandla dina personuppgifter baserat på:

Berättigade intressen. VOLVOs berättigade intressen innebär bland annat att sköta sin dagliga verksamhet med lagliga och hederliga affärsmetoder, till exempel att hantera leverantörsrelationer för att fullgöra avtal i vilka du eller din arbetsgivare är part och/eller för att vidta nödvändiga åtgärder innan ett avtal ingås med dig eller din arbetsgivare. Till exempel kommer VOLVO att behöva veta ditt språkval för att kunna kommunicera med dig i de dagliga aktiviteterna på bästa sätt.

VOLVO kommer att behandla dina personuppgifter i följande syften:

För att kunna kommunicera med din arbetsgivare i syfte att hantera VOLVOs relationer till sina leverantörer för att fullgöra avtal i vilka du eller din arbetsgivare är part och/eller för att vidta nödvändiga åtgärder innan ett avtal ingås med dig eller din arbetsgivare.

Om du är enskild näringsidkare kommer VOLVO att behandla finansiell information för att du ska kunna få betalt.

Från dig personligen eller din arbetsgivare.

Vissa personuppgifter är nödvändiga för att VOLVO ska kunna interagera med sina leverantörer i affärssyften. Att inte lämna några personuppgifter gör det omöjligt för VOLVO att hantera de produkter och tjänster som du eller din arbetsgivare förväntar er. 

VOLVO delar normalt inte dina personuppgifter med någon utanför Volvokoncernen om detta inte krävs enligt tillämpliga lagar och förordningar. VOLVO kan dock, om det är nödvändigt för att fullfölja personuppgiftsbehandlingen, dela dina personuppgifter med andra bolag inom Volvokoncernen, inklusive bolag utanför EU/EES. Volvo kan också, om det är nödvändigt för att fullfölja personuppgiftsbehandlingen, dela dina personuppgifter med utomstående leverantörer (tredje part), inklusive leverantörer utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES). VOLVO kommer att se till att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits för att ge dina personuppgifter ett fullgott skydd enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Det kan till exempel röra sig om användande av avtal för företagsintern eller extern personuppgiftsbehandling som bygger på EU-godkända standardavtalsklausuler eller Privacy Shield-överenskommelsen (skölden för skydd av privatlivet) mellan EU och USA eller andra liknande mekanismer som från tid till annan har erkänts eller godkänts av berörda myndigheter. Om du har frågor om denna överföring kan du kontakta VOLVOs dataskyddsombud.

VOLVO behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla sina rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, till exempel med avseende på avtalsperioder, garantier och krav på produktansvar, och inte längre än vad som är nödvändigt för att VOLVO ska kunna uppfylla syftena för vilka personuppgifterna samlades in.

Du har rätt att begära information av VOLVO om vilka personuppgifter som VOLVO behandlar om dig och att få tillgång till dessa personuppgifter. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att dina personuppgifter raderas. Dessutom har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att du begär att VOLVO begränsar sin behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Det finns också en möjlighet för dig att göra invändningar mot behandling som grundar sig på berättigat intresse eller behandling i direktmarknadsföringssyfte. Du har även rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig) om VOLVOs behandling av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller på avtalsförpliktelser och är automatiserad.

Du har också rätt att inge klagomål du kan tänkas ha angående VOLVOs behandling av dina personuppgifter hos en tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen). Om du vill ha mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem kan du kontakta VOLVOs dataskyddsombud.

Mer information om rättigheter för registrerade vid personuppgiftsbehandling