PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR OPERATÖRER OCH FÖRARE (FORDONSDATA)

Det här meddelandet innehåller information om Volvokoncernens behandling av dina personuppgifter.

Volvokoncernen kan behandla personuppgifter om dig om du som enskild individ eller som anställd på ett företag har köpt eller hyrt en produkt eller tjänst som erbjuds av något av Volvokoncernens bolag. I detta fall ska du läsa personuppgiftspolicyn för kunder.

Om du som enskild individ eller som anställd på ett företag har sålt eller hyrt ut en produkt eller tjänst till något av Volvokoncernens bolag kan vi behandla personuppgifter om dig. I detta fall ska du läsa personuppgiftspolicyn för leverantörer.

Om du är eller har varit förare i ett fordon eller operatör i en anläggningsmaskin som sålts eller hyrts ut av något av Volvokoncernens bolag kan vi behandla personuppgifter om dig. I detta fall ska du läsa personuppgiftspolicyn för förare.

Om du är eller har varit anställd av något av Volvokoncernens bolag eller har varit anlitad som konsult kan vi behandla personuppgifter om dig. I detta fall ska du läsa personuppgiftspolicyn för anställda eller konsulter.

Namn och kontaktinformation till personuppgiftsansvarig och koncernens dataskyddsombud

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB och AB Volvo (”VOLVO”) för behandlingen av personuppgifter som rör dig.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Volvokoncernens personpuppgiftsombud på e-postadressen gpo.office@volvo.com eller på följande adress eller telefonnummer:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, avd. AA14100, VGHQ, 405 08 Göteborg 

+46 (0)31 66 00 00 

Fordonsgenererade data

 

Om data som genereras från fordonet skulle kunna kopplas till dig som enskild individ betraktas sådana data som personuppgifter. VOLVO kommer att behandla följande kategorier av personuppgifter som genereras från fordonet. Observera att VOLVO inte nödvändigtvis kommer att behandla alla data som beskrivs här nedan.

 

Förares beteende och prestation, till exempel körmönster, momentan angivelse om geografiska positionering, platsinformation, instrumentpanelens språkinställningar

 

Fordonsidentifikationsnummer, till exempel fordon-ID (bland annat VIN och chassi-ID), IP-nummer, MAC-adress 

 

Fordonsprestandadata, till exempel tekniska fordonsdata, information från fordonskomponenter, batterianvändning, motordata, bränsleförbrukning, effekt-/vridmomentdata, felkoder

 

Fordonsanvändningsdata, till exempel bromsanvändning, växling, acceleration/retardation, instrumentpanelsinställningar, effekt-/vridmomentsutnyttjande, tekniska data genererade från motorn, data från detektering av väg- och omgivningsförhållanden med tidsstämpel och drifttimmar 

 

Miljödata, till exempel vägförhållanden, omgivningsförhållanden

 

Rättslig grund för och syften med behandlingen 

VOLVOs berättigade intressen

 

VOLVO har som mål att ständigt utveckla, tillverka och erbjuda ledande och innovativa produkter och tjänster. Genom att kontinuerligt utvärdera och analysera data från fordon som används ute på fältet kan VOLVO utveckla och förbättra sina produkter och tjänster. Därför kommer VOLVO att behandla fordonsgenererade data för att

 

  • utföra forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att förbättra och underhålla aktuella produkter och tjänster och utveckla nya produkter och tjänster 
  • fastställa vägegenskaper, vägtyper och vägförhållanden och förstå yttre miljöpåverkan på fordonen utifrån fordonets position 
  • lösa kvalitetsproblem på fordon 
  • genomföra utredningar i olycksforskningssyften 
  • hantera garantianspråk
  • hantera yrkanden på produktansvar 
  • utföra kontroller av avtals- eller regelefterlevnad
  • utföra förebyggande underhåll och diagnostik. 

 

Ge kunder råd om produkter och tjänster som skulle kunna vara lämpliga för dem med hänsyn till deras fordons prestanda och användning. 

 

Fordonsgenererade data kommer att behandlas av VOLVO utifrån sitt berättigade intresse att utföra sådan databehandling. VOLVOs berättigade intresse innefattar bland annat att sköta sin dagliga verksamhet med avseende på säkerhetsproblem och garanti- och produktansvarsproblem. VOLVOs berättigade intresse innefattar också att förbättra sina produkter och tjänster utifrån data från deras nuvarande funktionalitet. 

 

Rättslig förpliktelse

VOLVO kan behandla data som genereras från fordonets motor för att VOLVO ska kunna följa reglerna för typgodkännande enligt EU-direktiv 2007/46/EG och andra tillämpliga rättsliga förpliktelser.

VOLVO inhämtar dina personuppgifter från fordonet antingen interaktivt över det trådlösa nätverket (via till exempel telematikgatewayen) eller med hjälp av diagnosverktyg, till exempel Tech Tool via kabel.

VOLVO delar normalt inte dina personuppgifter med någon utanför Volvokoncernen om detta inte krävs enligt tillämpliga lagar och förordningar. VOLVO kan dock, om det är nödvändigt för att fullfölja personuppgiftsbehandlingen, dela dina personuppgifter med andra bolag inom Volvokoncernen, inklusive bolag utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES). VOLVO kan också, om det är nödvändigt för att fullfölja personuppgiftsbehandlingen, dela dina personuppgifter med utomstående företag och leverantörer (tredje part), inklusive företag och leverantörer utanför EU/EES.

VOLVO kommer att se till att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits för att ge dina personuppgifter ett fullgott skydd enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Det kan till exempel röra sig om användande av avtal för företagsintern eller extern personuppgiftsbehandling som bygger på EU-godkända standardavtalsklausuler eller Privacy Shield-överenskommelsen (skölden för skydd av privatlivet) mellan EU och USA eller andra liknande mekanismer som från tid till annan har erkänts eller godkänts av berörda myndigheter. Om du har frågor om denna överföring kan du kontakta VOLVOs dataskyddsombud.

Data kopplade till ett visst fordon kommer att behandlas under fordonets hela förväntade livslängd, vilken kan vara upp till 25 år.

Du har rätt att begära information av VOLVO om vilka personuppgifter som VOLVO behandlar om dig och att få tillgång till dessa personuppgifter. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att dina personuppgifter raderas. Dessutom har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att du begär att VOLVO begränsar sin behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Det finns också en möjlighet för dig att göra invändningar mot behandling som grundar sig på berättigat intresse eller behandling i direktmarknadsföringssyfte. Du har även rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig) om VOLVOs behandling av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller på avtalsförpliktelser och är automatiserad.

 

Du har också rätt att inge klagomål du kan tänkas ha angående VOLVOs behandling av dina personuppgifter hos en tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen). Om du vill ha mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem kan du kontakta VOLVOs dataskyddsombud.

Mer information om rättigheter för registrerade vid personuppgiftsbehandling