ÖVRIGA PARTNER OCH PR

Det här meddelandet innehåller information om Volvokoncernens behandling av dina personuppgifter.

Volvokoncernen kan behandla personuppgifter om dig om du som enskild individ kommer i kontakt med Volvokoncernen eller om du är eller har varit anställd på ett företag som kommer i kontakt med Volvokoncernen i egenskap av affärspartner.

Namn och kontaktinformation till personuppgiftsansvarig och koncernens dataskyddsombud

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB och AB Volvo (benämns gemensamt ”VOLVO”) för behandlingen av personuppgifter som rör dig.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Volvokoncernens personpuppgiftsombud på e-postadressen gpo.office@volvo.com eller på följande adress eller telefonnummer:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, avd. AA14100, VGHQ, 405 08 Göteborg

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO behandlar personuppgifter inom samtliga eller vissa av följande kategorier:
 

Kontaktinformation, till exempel namn, e-postadress, postadress, telefonnummer
 

Organisationsrelaterad information, till exempel företagsnamn, befattning, arbetsplats, land
 

Rättslig grund för och syften med behandlingen
 

VOLVO behandlar dina personuppgifter på någon av följande rättsliga grunder och i följande syften. Se även ytterligare detaljer nedan.
 

Berättigade intressen. VOLVOs berättigade intressen innebär bland annat att sköta sin dagliga verksamhet med lagliga och hederliga affärsmetoder, till exempel att hantera sina relationer till affärspartner för att fullgöra avtal eller uppgörelser om samarbete i vilka du eller din arbetsgivare är part och/eller för att vidta nödvändiga åtgärder innan ett avtal ingås med dig eller din arbetsgivare. Till exempel kommer VOLVO att behöva veta ditt språkval för att kunna kommunicera med dig i de dagliga aktiviteterna på bästa sätt.
 

I undantagsfall och endast när ingen annan rättslig grund kan tillämpas kan VOLVO be dig separat om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter i följande syften. Om samtycke inhämtas har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Ett återkallande gör dock inte den behandling som grundade sig på ditt samtycke innan du återkallade det olaglig.
 

VOLVO kommer att behandla dina personuppgifter i följande syften:
 

Kampanjkommunikations- och marknadsföringssyften, till exempel skicka VOLVOs nyhetsbrev/tidskrifter, information om våra tjänster, kampanj- och reklammaterial eller inbjudningar till evenemang som anordnas av oss eller från andra företag som vi samarbetar med.
 

Undersökningssyften, till exempel kundnöjdhetsundersökningar, återförsäljarnöjdhetsundersökningar, produktkvalitetsundersökningar, processförbättringsundersökningar.

VOLVO får i första hand dina personuppgifter från dig personligen eller från din arbetsgivare. Vi kan också inhämta dina personuppgifter från företaget som har sålt eller hyrt ut en produkt eller tjänst från VOLVO till dig.

Vissa personuppgifter kan också genereras automatiskt från VOLVOs IT-system (eller motsvarande) när du bereder dig åtkomst till eller använder onlinetjänster som tillhandahålls av VOLVO.

Vissa personuppgifter är nödvändiga för att VOLVO ska kunna interagera med sina affärspartner och med allmänheten som kommer i kontakt med VOLVO. Att inte lämna några personuppgifter gör det omöjligt för VOLVO att hantera och leverera den information eller de produkter eller tjänster som du eller din arbetsgivare förväntar er. 

VOLVO delar normalt inte dina personuppgifter med någon utanför Volvokoncernen om detta inte krävs enligt tillämpliga lagar och förordningar. VOLVO kan dock, om det är nödvändigt för att fullfölja personuppgiftsbehandlingen, dela dina personuppgifter med andra bolag inom Volvokoncernen, inklusive bolag utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES). VOLVO kan också, om det är nödvändigt för att fullfölja personuppgiftsbehandlingen, dela dina personuppgifter med utomstående företag och leverantörer (tredje part), inklusive företag och leverantörer utanför EU/EES.

VOLVO kommer att se till att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits för att ge dina personuppgifter ett fullgott skydd enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Det kan till exempel röra sig om användande av avtal för företagsintern eller extern personuppgiftsbehandling som bygger på EU-godkända standardavtalsklausuler eller Privacy Shield-överenskommelsen (skölden för skydd av privatlivet) mellan EU och USA eller andra liknande mekanismer som från tid till annan har erkänts eller godkänts av berörda myndigheter. Om du har frågor om denna överföring kan du kontakta VOLVOs dataskyddsombud.

VOLVO behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla sina rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, till exempel med avseende på avtalsperioder, garantier och krav på produktansvar, och inte längre än vad som är nödvändigt för att VOLVO ska kunna uppfylla syftena för vilka personuppgifterna samlades in.

Du har rätt att begära information av VOLVO om vilka personuppgifter som VOLVO behandlar om dig och att få tillgång till dessa personuppgifter. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att dina personuppgifter raderas. Dessutom har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att du begär att VOLVO begränsar sin behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Det finns också en möjlighet för dig att göra invändningar mot behandling som grundar sig på berättigat intresse eller behandling i direktmarknadsföringssyfte. Du har även rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig) om VOLVOs behandling av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller på avtalsförpliktelser och är automatiserad.

Du har också rätt att inge klagomål du kan tänkas ha angående VOLVOs behandling av dina personuppgifter hos en tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen). Om du vill ha mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem kan du kontakta Volvokoncernens dataskyddsombud.

Mer information om rättigheter för registrerade vid personuppgiftsbehandling