INTEGRITET

Volvokoncernen värnar om din integritet. Vi värdesätter det förtroende du visar oss genom att ge oss dina personuppgifter. Vi kommer alltid att använda dina personuppgifter på ett sätt som är hederligt och respektfullt och som förtjänar detta förtroende.

 Vi ska alltid vara öppna gentemot dig om vilken information vi samlar in, vad vi gör med den, vem vi delar den med och vem du ska vända dig till om du har frågor eller funderingar.

Allmän integritetspolicy för webbplatser

Du kan använda Volvokoncernens alla webbplatser utan att röja din identitet. Här nedan ges en detaljerad beskrivning av informationen som vi samlar in som standard när du bereder dig åtkomst till webbplatserna. Om du registrerar dig för någon av våra tjänster eller kontaktar oss via formulär kommer det att ges detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas i anslutning till din registrering.

Namn och kontaktinformation till personuppgiftsansvarig och koncernens dataskyddsombud

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar AB Volvo (”VOLVO”) för behandlingen av personuppgifter som rör dig.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Volvokoncernens personpuppgiftsombud på e-postadressen gpo.office@volvo.com eller på följande adress eller telefonnummer:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, avd. AA14100, VGHQ, 405 08 Göteborg 

+46 (0)31 66 00 00 

Vilka kategorier av personuppgifter kommer VOLVO att behandla, i vilket syfte och med vilken rättslig grund?

När du bereder dig åtkomst till en VOLVO-webbplats är din webbläsare tekniskt konfigurerad att automatiskt överföra följande data (”loggdata”) till vår webbserver som vi då sparar i loggfiler:

  • Datum för åtkomsten
  • Klockslag för åtkomsten
  • URL för den hänvisande webbplatsen
  • Hämtad fil
  • Överförd datavolym
  • Typ och version av webbläsare
  • Operativsystem
  • IP-adress
  • Din internetleverantörs domännamn

Detta är enbart information som du inte kan bli identifierad utifrån. Denna information är nödvändig av tekniska skäl för att innehållet du efterfrågar ska kunna levereras på rätt sätt. Insamlingen av denna information är en förutsättning för att webbplatser ska kunna användas. Dessa loggdata analyseras enbart i statistiska syften för att förbättra vår webbplats och de bakomliggande funktionerna på webbplatsen. Den rättsliga grunden för Volvos behandling av dina personuppgifter är berättigat intresse. VOLVOs berättigade intressen innefattar intresset att hantera sina webbplatser enligt hederliga affärsmetoder och att upprätthålla webbplatsens tillgänglighet och funktionalitet. 

Cookies
Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av webbplatsen för att anpassa webbplatsen efter webbplatsanvändarnas behov. Både insamlingen av dessa användningsdata och skapandet av en användningsprofil sker anonymiserat genom användning av ett cookie-ID. Vi skapar och lagrar dessa användningsprofiler endast i anonymiserad form och kombinerar dem inte med ditt namn eller med några andra uppgifter som till exempel din e-postadress så att din identitet kan röjas.

Cookies kan inte användas för att köra program eller överföra virus till din dator. Med informationen som finns i cookies kan vi förenkla navigeringen på våra webbplatser och se till att webbsidorna visas på rätt sätt.

Varje webbplats har en egen cookiepolicy där du som användare kan se exakt hur cookies används på den specifika webbplatsen. 

Utlämnande av information till tredje part

Om det är nödvändigt för att fullfölja personuppgiftsbehandlingen, eller om tillämpliga lagar och förordningar kräver det, kan VOLVO dela dina personuppgifter med andra bolag inom Volvokoncernen, inklusive bolag utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES). VOLVO kan också, om det är nödvändigt för att fullfölja personuppgiftsbehandlingen, dela dina personuppgifter med utomstående företag och leverantörer (tredje part), inklusive företag och leverantörer utanför EU/EES.

Vi samarbetar med en rad olika leverantörer av tjänster för att leverera Volvokoncernen alla webbplatser. VOLVO kommer att se till att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits för att ge dina personuppgifter ett fullgott skydd enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. .

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över om operatörerna för dessa webbplatser följer personuppgiftsskyddsbestämmelserna eller inte.

Hur länge behåller VOLVO dina personuppgifter?

VOLVO behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftena för vilka personuppgifterna samlades in. 

Dina rättigheter när det gäller ditt personuppgiftsskydd

Du har rätt att begära information av VOLVO om vilka personuppgifter som VOLVO behandlar om dig och att få tillgång till dessa personuppgifter. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att dina personuppgifter raderas. Dessutom har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att du begär att VOLVO begränsar sin behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Det finns också en möjlighet för dig att göra invändningar mot behandling som grundar sig på berättigat intresse eller behandling i direktmarknadsföringssyfte. Du har även rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig) om VOLVOs behandling av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller på avtalsförpliktelser och är automatiserad. 

Du har också rätt att inge klagomål du kan tänkas ha angående VOLVOs behandling av dina personuppgifter hos en tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen).